วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ความรู้ที่ได้เรียนโปรแกรม Photoshop กับอาจารย์แจ๊ค

ความรู้ที่ได้จากการเรียนกับอาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย หรืออาจารย์แจ๊คในโปรแกรม Adobe Photoshop เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ที่ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจดและจำได้คร่าวๆมีดังนี้
-Adobe Photoshop อยู่ในตระกูล Adobe มีหลายเวอร์ชั่น โดยมีส่วนประกอบและหน้าตาที่สำคัญๆดังนี้
- toolsbar คือ แถบเครื่องมือทางซ้าย
- layer คือ หน้าต่างของการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของ Photoshop
ขั้นตอนการทำงาน Photoshop คือ
1.เลือก file เลือก new เลือก 800*600
2.เลือก mode RGB มาจากแม่สีของแสง
3.เลือก OK
จากนั้นจะได้กระดาษสำหรับทำงานสีขาว 1 ชิ้น ส่วนการขยายกระดาษให้กด Ctrl + , ส่วนการลดกระดาษให้กด Ctrl - , ส่วนการกลับหลังไปหน้าหรือการกลับหน้าไปหลังกด Ctrl t
-เครื่องมือเกี่ยวกับการใส่ตัวอักษร ซึ่งอยู่ใน toolsbar คือตัว “T” ซึ่งมีตัวย่อยซ่อนอยู่โดยดูได้จากสัญลักษณ์ตัวสามเหลี่ยมสีดำที่อยู่ทางด้านล่างขวามือของตัว “T” การใส่อักษรให้เลือก T horizontal Type Tool แล้วไปคลิกในกระดาษเพื่อเขียนข้อความ ซึ่งทุกครั้งหลังทำงานให้กลับไปที่เครื่องมือ move tool ส่วนการตกแต่งข้อความนั้นทำได้โดยไปกดตัว f ใน layer ซึ่งที่น่าสนใจมีหลายตัว คือ
-Drop Shadow คือ การสร้างเงาด้านหลังวัตถุ ซึ่งจะดู 3 ตัว คือ
-Distance คือความห่างของวัตถุ
-Spread -
-Size คือขนาดของเงา ความฟุ้งกระจาย เบลอ
-Bevel and Emboss คือ ตัวนูนตัวบุ๋ม
-Style เลือก Emboss
-Depth คือ ความลึก
-Size คือ ความลึกหรือนูนของเงา
-Soften คือ ความลึกหรือนูนของเงา
-Stoke คือเส้นขอบของเงาทั้งด้านในและด้านนอก
ผลงานจากการที่ได้กลับมาลองผิดลองถูกด้วยการทำ Photoshop ด้วยตนเองซึ่งไม่เคยมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ซึงพอทำเสร็จก็เกิดความภูมิใจเพราะตนเองชื่นชอบงานศิลปะออกแบบสิ่งต่างๆอยุ่แล้ว

ส่วนในภาคบ่ายได้เรียนการทำตัวอักษรบนพื้นภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ให้เลือกรูปดอกบัวขึ้นมา แล้วเลือก TEXT ที่มีรูปเส้นปะ Type Mark Tool แล้วคลิกในรูป 1 ครั้ง จากนั้นให้ไปดึงรูปแล้วเลือก Type จากนั้นพิมพ์ข้อความและคลุมสีดำ เลือก อักษร จากนั้นไปที่ move tool ตรงในกระดาษงานของเราจะเป็นเส้นประ จากนั้นไปที่ Menu edit และ Menu Gopy ตามด้วย Edit Pase และไปที่ layer เพื่อปิดลูกตา......จบ

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 1 ,ตอบข้อสอบและความหมายการศึกษา


บทที่ 1.ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
1.1 ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมมาจากคำว่า นว แปลว่าใหม่ กับ คำว่า กรรม แปลว่า การกระทำ และเมื่อนำมาผนวกรวมกันได้คำว่า นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งมี KEY WORDS ที่สำคัญๆ 3 คำ คือ 1.สิ่งใหม่ๆ 2.ปรับปรุง และ3.ประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่จุพิจารณาว่าสิ่งใดสามารถเรียกว่านวัตกรรมได้ต้องดูจาก
1.ต้องเป็นสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการนำสิ่งใดๆมาปรับปรุงทำให้เป็นของใหม่
2.ต้องผ่านการวิจัยหรือทดลองใช้
3.นำมาเพิ่มหรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4.ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน
แนวทางในการสร้างนวัตกรรมคือให้ดูในชุมชนหรือในโรงเรียนแล้วนำสิ่งนั้นมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ส่วนความหมายของคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education Innovation หมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็ว กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดจากส่วนประกอบของเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก็มักจะทำให้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

1.2 ความหมายของคำว่า เทคโนโลยี ตรงกับภาอังกฤษว่า Technology ตรงกับภาษาละติน ว่า TEXERE แปลว่า To weave 8nvการสาน การประติดประต่อ การกำเนิดและคำว่า construct คือการสร้างหรือการบังเกิด ส่วนภาษากรีก ตรงกับคำว่า Technologia แปลว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นคำว่าเทคโนโลยีคำเดียวจึงตีความหมายยาก จึงต้องหาคำมาใส่ข้างท้ายคำ เช่น เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การนำเอาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใดๆมาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสอบข้อที่ 4 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมทำอย่างไร ตอบ แนวทางในการสร้างนวัตกรรมคือกลับไปมองในชุมชนหรือโรงเรียนแล้วคัดเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ข้อสอบข้อที่ 12 เทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน ตอบ เทคโนโลยีกับนวัตกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับจนแทบแยกไม่ออก แต่อะไรจะเกิดก่อนกันนั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง โดยให้ดูว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งแล้วให้สิ่งนั้นเกิดก่อน เช่น เอาเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง ดังนั้นเทคโนโลยีต้องเกิดก่อนนวัตกรรม

ความหมายของการศึกษา 3 ท่าน
1.พระราชวรมุนี กล่าวว่าการศึกษา คือ ความพยายามแสวงหาจุดหมายให้แก่ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดหรือการมีอิสรภาพ ทั้งอิสระภายนอก อันหมายถึงการหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งแวดล้อมและอิสระภายในคือความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา
2.ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลา กล่าวว่า การศึกษาหมายถึงการประหารหรือการทำลายสัญชาติญาณอย่างสัตว์ที่มีอยู่ในตัวคน ได้แก่ ความเห็นแก่ตัว ความรุนแรง ความอิจฉาริษยา เป็นต้น
3.ท่านพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า การศึกษาหมายถึง การช่วยให้บุคคลเกิดปัญญาและทัศนคติที่ถูกต้อง คือรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะเป็นให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม ไม่ให้มองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอำนาจกิเลสตัณหา

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.รู้จักแหล่งสืบค้นข้อมูลมากขึ้น เช่น ในอินเตอร์เน็ต

2.สามารถสืบค้นข้อมูลในแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้

3.ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น

4.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญมากขึ้น

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตตประจำวันได้ถูกหลักไวยากรณ์มากขึ้น
2.สามารถแปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษได้ง่ายหากรู้หลักไวยากรณ์
3.รู้สึกรักและอยากพูดและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น


สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย


1.ทำให้รู้จักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องขึ้น
2.ทำให้รุ้สึกหวงแหนภาษาไทย
3.รู้จักการวิเคราะห์ภาษาของผู้เขียนและเกิดอรรถรสในการอ่าน
4.รักการอ่านมากขึ้น

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า