วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.รู้จักแหล่งสืบค้นข้อมูลมากขึ้น เช่น ในอินเตอร์เน็ต

2.สามารถสืบค้นข้อมูลในแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้

3.ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น

4.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญมากขึ้น

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตตประจำวันได้ถูกหลักไวยากรณ์มากขึ้น
2.สามารถแปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษได้ง่ายหากรู้หลักไวยากรณ์
3.รู้สึกรักและอยากพูดและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น


สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย


1.ทำให้รู้จักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องขึ้น
2.ทำให้รุ้สึกหวงแหนภาษาไทย
3.รู้จักการวิเคราะห์ภาษาของผู้เขียนและเกิดอรรถรสในการอ่าน
4.รักการอ่านมากขึ้น

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า