วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 1 ,ตอบข้อสอบและความหมายการศึกษา


บทที่ 1.ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
1.1 ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมมาจากคำว่า นว แปลว่าใหม่ กับ คำว่า กรรม แปลว่า การกระทำ และเมื่อนำมาผนวกรวมกันได้คำว่า นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งมี KEY WORDS ที่สำคัญๆ 3 คำ คือ 1.สิ่งใหม่ๆ 2.ปรับปรุง และ3.ประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่จุพิจารณาว่าสิ่งใดสามารถเรียกว่านวัตกรรมได้ต้องดูจาก
1.ต้องเป็นสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการนำสิ่งใดๆมาปรับปรุงทำให้เป็นของใหม่
2.ต้องผ่านการวิจัยหรือทดลองใช้
3.นำมาเพิ่มหรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4.ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน
แนวทางในการสร้างนวัตกรรมคือให้ดูในชุมชนหรือในโรงเรียนแล้วนำสิ่งนั้นมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ส่วนความหมายของคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education Innovation หมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็ว กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดจากส่วนประกอบของเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก็มักจะทำให้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

1.2 ความหมายของคำว่า เทคโนโลยี ตรงกับภาอังกฤษว่า Technology ตรงกับภาษาละติน ว่า TEXERE แปลว่า To weave 8nvการสาน การประติดประต่อ การกำเนิดและคำว่า construct คือการสร้างหรือการบังเกิด ส่วนภาษากรีก ตรงกับคำว่า Technologia แปลว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นคำว่าเทคโนโลยีคำเดียวจึงตีความหมายยาก จึงต้องหาคำมาใส่ข้างท้ายคำ เช่น เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การนำเอาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใดๆมาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสอบข้อที่ 4 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมทำอย่างไร ตอบ แนวทางในการสร้างนวัตกรรมคือกลับไปมองในชุมชนหรือโรงเรียนแล้วคัดเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ข้อสอบข้อที่ 12 เทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน ตอบ เทคโนโลยีกับนวัตกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับจนแทบแยกไม่ออก แต่อะไรจะเกิดก่อนกันนั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง โดยให้ดูว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งแล้วให้สิ่งนั้นเกิดก่อน เช่น เอาเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง ดังนั้นเทคโนโลยีต้องเกิดก่อนนวัตกรรม

ความหมายของการศึกษา 3 ท่าน
1.พระราชวรมุนี กล่าวว่าการศึกษา คือ ความพยายามแสวงหาจุดหมายให้แก่ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดหรือการมีอิสรภาพ ทั้งอิสระภายนอก อันหมายถึงการหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งแวดล้อมและอิสระภายในคือความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา
2.ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลา กล่าวว่า การศึกษาหมายถึงการประหารหรือการทำลายสัญชาติญาณอย่างสัตว์ที่มีอยู่ในตัวคน ได้แก่ ความเห็นแก่ตัว ความรุนแรง ความอิจฉาริษยา เป็นต้น
3.ท่านพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า การศึกษาหมายถึง การช่วยให้บุคคลเกิดปัญญาและทัศนคติที่ถูกต้อง คือรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะเป็นให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม ไม่ให้มองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอำนาจกิเลสตัณหา

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า